Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisu Montana

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisu Montana

Část A – Úvodní část 

1) Tyto všeobecné podmínky pro dodávku časopisu Montana formou předplatného (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi předplatiteli a plátci časopisu Montana (dále jen „časopis“) a jeho vydavatelem, společností JTM climb s.r.o., IČO: 08708096, se sídlem Tvrdonická 4439/9 Židenice (Brno-Židenice), 628 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, číslo vložky 114996 (dále jen „vydavatel“). Každý takový smluvní vztah dále jen „smlouva o předplatném“. 

2) Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván časopis formou předplatného. Pro předplatitele platí část B všeobecných podmínek v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném. Pokud smlouvu o předplatném uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba-plátce, platí pro předplatitele ustanovení části B všeobecných podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch byla smlouva o předplatném uzavřena). Odmítne-li předplatitel právo nabyté ze smlouvy uzavřené plátcem, platí, že plnění podle smlouvy o předplatném bude poskytováno plátci. 

3) Plátcem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném a platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů (§ 50 občanského zákoníku). Pro plátce platí přiměřeně ustanovení části B o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve prospěch třetího). 

4) Smlouva o předplatném se řídí zákonem č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Smlouva o předplatném se řídí českým právem s vyloučením norem kolizních. 

5) Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce je povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými podmínkami a zajistit jeho souhlas s nimi ve smyslu § 1769 věta druhá občanského zákoníku. 

6) Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením časopis předplatiteli ze strany vydavatele na základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen „objednávka“) ze strany předplatitele (resp. plátce) u vydavatele, nebo zpřístupněním elektronické verze časopis na základě objednávky předplatitele v případě digitálního předplatného nebo doručením potvrzení (resp. potvrzením v případě telefonické objednávky) objednávky předplatiteli (resp. plátci), podle toho, který z úkonů je vydavatelem učiněn dříve. 

7) Objednávku lze učinit: telefonicky na k tomu určeném telefonním čísle vydavatele, doručením řádně vyplněného předplatitelského kuponu (uveřejněného např. v časopisu, na internetu apod.) vydavateli nebo objednávkou bez využití kuponu, doručenou osobně, poštou, prostřednictvím SMS zprávy, elektronickou poštou, pokud není v podmínkách marketingové akce uvedeno jinak, nebo telefonicky, prostřednictvím verbálně vysloveného souhlasu při telefonickém hovoru s operátorem. Povinný obsah objednávky je určen v příloze č. 1 všeobecných podmínek, popř. stanoven v příslušné nabídce. Předplatitel/plátce je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje. Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, vydavatel je však podle svého uvážení oprávněn akceptovat i neúplné objednávky. 

8) Akceptování objednávky potvrdí vydavatel předplatiteli nebo plátci, který ji učinil, buď písemně poštou, e-mailem, zahájením doručování magazínu nebo zpřístupněním elektronické verze časopisu v případě digitálního předplatného. Předplatitel/plátce, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat údaje na potvrzení objednávky, resp. úplnost dodávky, a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit telefonicky nebo elektronickou poštou vydavateli. Dodávání časopisu bude prováděno podle údajů uvedených v potvrzení. 

9) Jsou-li k uzavírání smlouvy použity elektronické prostředky, informuje vydavatel předplatitele/plátce o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru je smlouva, resp. hlasový souhlas rovněž archivován. 

10) Smlouvu o předplatném lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém nebo slovenském jazyce. 

11) Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady předplatitele/plátce spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb předplatitel/plátce využije, ledaže se jedná o bezplatné linky. 

12) Vydavatel není povinen akceptovat objednávku ani návrhy na změnu smlouvy a není povinen o této skutečnosti osobu, která objednávku učinila, vyrozumívat. 

Část B – Smlouva o předplatném 

Čl. 1 – Předmět smlouvy 

Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje v případě standardního předplatného dodávat předplatiteli objednané výtisky časopisu nebo v případě digitálního předplatného zpřístupnit aktuální elektronickou verzi časopisu (dále jen „předplatné“) a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen „předplatitelské období“). 

Čl. 2 – Doručování časopisu 

2.1 Doručování časopisu bude zahájeno, akceptuje-li vydavatel objednávku, obvykle od nejbližšího možného data vydání časopisu od doručení objednávky vydavateli, není-li v objednávce uvedeno datum pozdější. U digitálního předplatného bude přístup k elektronické verzi časopisu umožněn bez zbytečného odkladu po úhradě předplatného. 

2.2 Časopis je v případě standardního předplatného dodán jeho vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků časopisu. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením / názvem předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků magazínu tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. Vydavatel neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků časopisu, pokud je nezavinil, zejména v případě, kdy nebudou splněny podmínky uvedené v předchozí větě. V případě digitálního předplatného je časopis dodáván zpřístupněním elektronické verze předplatného na internetové adrese www.montana.cz nebo jiné adrese určené vydavatelem.

2.3 Časopis bude doručován v den vydání. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení (zpřístupnění elektronické verze magazínu) v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek; i pro tento případ však platí přiměřeně ustanovení bodu 3.3 těchto všeobecných podmínek. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení časopisu ani v případě, kdy nebude místo dodání časopisu dosažitelné osobním automobilem. 

2.5 Standardní předplatné nelze doručovat na P. O. Box a mimo území České republiky a Slovenské republiky. 

Čl. 3 – Reklamace 

3.1 Nedoručí-li vydavatel časopis řádně a včas (nedoručení předplaceného počtu výtisků časopisu, nedoručení v den vydání, doručení neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nezpřístupnění elektronické verze časopisu apod.), má předplatitel právo uplatnit reklamaci u vydavatele. 

3.2 V zájmu kvalitního a účinného odstranění příčin reklamace je nutné reklamaci uplatnit neprodleně, nejpozději však 7 dnů ode dne vydání výtisku, kterého se reklamace týká. Pro lhůty pro reklamace předplatitelů–spotřebitelů platí platná zákonná ustanovení. 

3.3 V případě oprávněné reklamace, která bude uplatněna u vydavatele ještě v den vydání reklamovaných výtisků časopisu a vydavatelem v tento den uznána, doručí vydavatel předplatiteli dodatečně bezvadné výtisky časopisu nebo mu zpřístupní příslušné vydání v elektronické verzi v nejbližším možném termínu; nebude-li takové dodatečné doručení možné, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné dle článku 7. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u sporných reklamací mezi stranami. 

3.4 V případě oprávněné reklamace, která nebude uplatněna u vydavatele v den vydání reklamovaného výtisku, resp. nebude vydavatelem v tento den uznána, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné nebo, požádá-li o to při reklamaci předplatitel, mu vydavatel doručí dodatečně příslušné výtisky časopisu, bude-li takové dodatečné doručení možné. Vracení poměrné části ceny za předplatné upravuje čl. 7. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných. 

3.5 Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady časopisu a uplatnění podmínek rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 616 a násl. občanského zákoníku. 

3.6 Reklamace je možné uplatňovat na adrese provozovny vydavatele, datovou schránkou, e-mailem na redakce@montana.cz. 

Čl. 4 – Změny v údajích, změny v objednávce 

4.1 Předplatitel je povinen oznámit vydavateli neprodleně každou změnu v údajích, které vydavateli sdělil za účelem poskytování předplatného (jméno / název, sídlo / místo podnikání / bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet atd.). Vydavatel se zavazuje změnit doručování časopisu v souladu s oznámenou změnou bez zbytečného odkladu, pokud předplatitel nepožaduje jinak. Předplatitel je oprávněn – s výjimkou elektronického předplatného – požádat vydavatele o zajištění změny způsobu placení ceny za předplatné (platební kartou, bankovním převodem, fakturou). Vydavatel se zavazuje zajistit změnu způsobu placení ceny za předplatné v souladu s touto žádostí bez zbytečného odkladu. 

4.2 Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o změnu počtu doručovaných výtisků časopisu. Dojde-li v důsledku akceptace této změny vydavatelem ke zvýšení ceny za předplatné, zavazuje se předplatitel platit zvýšenou cenu za předplatné, včetně doplatku za zbývající část příslušného předplatitelského období. 

4.3 Nebude-li výše uvedená změna označena jako dočasná s určením doby jejího trvání, bude považována za trvalou. 

4.4 Předplatitel není oprávněn požádat vydavatele o přerušení doručování časopisu na určenou dobu. 

4.5 V případě učinění změn: a) u fyzických osob – podnikatelů i ne-podnikatelů – jsou písemnou formou s podpisem oprávněné osoby nebo na základě telefonické žádosti podané na oddělení péče o zákazníka (hovory jsou archivovány) vyžadovány změny těchto údajů: způsob platby, počet odebíraných výtisků, změna plátce, číslo účtu, kód banky, b) u právnických osob jsou všechny změny vyžadovány písemnou formou, a to s podpisem oprávněné osoby a razítkem. 

Čl. 5 – Marketingové akce 

5.1 Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (popř. zvláštní slevu) předplatiteli pro případ, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatném. 

5.2 Pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o předplatném, není-li v tomto článku nebo v podmínkách konkrétní marketingové akce uvedeno jinak. 

5.3 Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit pouze písemně s využitím předplatitelského kuponu (uveřejněného vydavatelem např. v časopisu, na internetu apod.) a je třeba ji vydavateli doručit poštou, osobně nebo elektronickou poštou – doplněnou o sken objednávky. Vydavatel si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem (například verbálně projeveným souhlasem, tj. na zákaznické telefonické lince nebo objednávkou na internetových stránkách vydavatele). 

5.4 Smlouva o předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedené v podmínkách marketingové akce. Je-li smlouva o předplatném uzavřena se závazkem na dobu určitou, stanovenou jako povinná doba v podmínkách marketingové akce, mění se po uplynutí této doby smlouva o předplatném automaticky na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pokud s tím předplatitel nevyjádří nejméně 31 pracovních dnů před uplynutím závazku svůj nesouhlas. 

5.5 Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru předplatného. 

5.6 Smlouvu o předplatném uzavřenou na základě marketingové akce nelze po smluvené období (trvání závazku) vypovědět a nelze snížit počet odebíraných výtisků časopisu dle bodu 4.2, pokud byly tyto výtisky objednány na základě marketingové akce. V případě neuhrazení ceny za předplatné za dobu trvání závazku je vydavatel oprávněn dlužnou částku za dobu trvání závazku dále vymáhat. Dlužnou částkou se rozumí rozdíl mezi již uhrazenou a zbývající částkou za předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci. 

5.7 V případě neplnění závazků předplatitele plynoucích z marketingové akce je vydavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i zastavením doručování předplatného (dle bodu 8.7) a následně za období od zastavení doručování do konce uzavřeného závazku vyúčtovat smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi již uhrazenou a celkovou částkou za předplatné dle doby závazku definovaném v marketingové akci. 

5.8 Před uplynutím doby závazku z marketingové akce vydavatel na žádost předplatitele ukončí smlouvu o předplatném pouze za předpokladu, že předplatitel nejpozději do okamžiku doručení žádosti o ukončení smlouvy o předplatném uhradí vydavateli paušální odškodnění za ukončení marketingové akce před uplynutím doby trvání závazku vyplývajícího z marketingové akce ve výši stanovené v marketingové akci (to znamená rozdíl mezi již uhrazenou a zbývající částkou za předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci) a zároveň předplatitel nebude v prodlení se zaplacením jakéhokoli splatného vyúčtování ceny za předplatné či jiné služby poskytnuté vydavatelem; o takovém ukončení smlouvy o předplatném zašle vydavatel předplatiteli potvrzení. 

5.9 Předplatné sjednávané podle bodu 5.1 nelze převádět. 

5.10 Objednávku podle bodu 5.1 lze učinit pouze v případě, kdy objednatel nebyl kdykoliv v období posledního 1 roku předplatitelem časopisu Montana, není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak. Počet výtisků časopisu musí být obvyklý pro osobní potřebu (jeden výtisk / jedno digitální předplatné na jednu rodinu / jednu doručovací adresu či pro jednu právnickou osobu); v případě, že objednávka toto množství překročí, omezí vydavatel počet dodávaných výtisků / digitálních předplatných na obvyklý počet či objednávku neakceptuje. Vydavatel objednávku podle bodu 5.1 neakceptuje zejména v případě, kdy:

a) předplatitelem či plátcem byl kdykoliv v období posledních 6 měsíců objednatel, osoba, v jejíž prospěch objednatel smlouvu o předplatném uzavřel, osoba objednateli blízká či osoba žijící s ním ve společné domácnosti a dále osoba, s níž tvoří objednatel koncern (právnické osoby), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak, 

b) předplatitel či plátce je v prodlení s úhradou jakékoliv částky vůči vydavateli (u internetových objednávek digitálního předplatného dojde k poskytování obsahu časopisu v elektronické podobě, jakmile dojde k připsání příslušné částky na účet vydavatele), resp. potvrzení o zaplacení z platební brány), 

c) podle uvážení vydavatele nebude bonita předplatitele nebo plátce dostačovat k úhradě jím převzatých závazků, 

d) předplatitel neobjednává předplatné pro svoji osobní potřebu, 

e) objednatel učiní více objednávek předplatného v rámci marketingových akcí, 

f) na adresu, která byla v objednávce uvedena jako doručovací adresa časopisu, byl v období posledního 1 roku časopis dodáván a tyto dodávky nebyly ke dni doručení objednávky plně uhrazeny, a to bez ohledu na osobu dlužníka (tzn. i v případě, kdy dlužníkem nebude plátce či předplatitel v objednávce uvedený). Pokud vydavatel dodatečně zjistí, že byly splněny důvody uvedené pod písm. a), b), d) anebo e), má právo od smlouvy o předplatném odstoupit. 

5.11 Vydavatel je oprávněn na základě svého rozhodnutí odložit dodání zvláštního plnění podle bodu 5.1 až na dobu, kdy bude v plné výši uhrazena příslušná cena za předplatné či jím určená část předplatného. Toto rozhodnutí není povinen předplatiteli sdělovat. 

5.12 Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu plátce předplatného, a to i v případě, kdy jeho příjemcem bude předplatitel jakožto osoba odlišná od plátce. Zvláštní plnění bude odesláno na adresu plátce buď jako poštovní zásilka, či kurýrní službou, a to do 30 dnů od připsání platby na účet vydavatele. 

5.13 V případě vyčerpání zásob zvláštního plnění obdrží předplatitel výrobek shodných nebo vyšších parametrů, pokud není daná marketingová akce omezena počtem kusů zvláštního plnění. 

5.14 Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci, bude v prodlení s úhradou předplatného (nedodržení lhůty splatnosti předpisu předplatného) nebo bude dán důvod podle bodu 5.10 písm. a), b), d) anebo e). 

5.15 Nárok na poskytnutí zvláštního plnění zaniká v případě, že zákazník uhradí předpis předplatného později než 60 kalendářních dní po ukončení marketingové akce. Tím zároveň zaniká i závazek plynoucí z marketingové akce. 

Čl. 6 – Ochrana osobních údajů 

6.1. Správcem osobních údajů předplatitelů (pro tyto účely se jimi rozumí i plátci) poskytnutých či získaných vydavatelem v rámci smlouvy o předplatném je podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) je vydavatel.

6.2. Vydavatel bude o předplatiteli zpracovávat osobní údaje, které mu předplatitel poskytne, nebo které předplatitel zadá do systémů vydavatele. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor této fyzické osoby a podobně. Vydavatel typicky zpracovává osobní údaje, které mu předplatitel předává jako je jméno a příjmení, informace o podnikateli/nepodnikateli (IČO a DIČ u podnikatele), e-mail, adresa, fakturační adresa, doručovací adresa, korespondenční adresa, telefon, číslo účtu, vybraný produkt včetně souvisejících údajů, způsob úhrady a frekvenci úhrady, případně vazby na osobu předplatitele/plátce, pokud je předplatitel odlišný od plátce. Dále bude vydavatel zpracovávat informace získané v rámci komunikace s předplatitelem o dodávání produktů vydavatele, údaje nutné pro vyřízení reklamace, údaje o komunikaci s předplatitelem, IP adresy získané v rámci stránek apod. Pokud bude osoba předplatitele a plátce odlišná, bude vydavatel o předplatiteli zpracovávat také informace zadané plátcem.

6.3.Účelem zpracování osobních údajů je v prvé řadě plnění uzavřené smlouvy a její archivace, s tím související ochrana práv vydavatele, statistické účely, zajištění bezpečnosti systémů a sítě vydavatele a plnění zákonných povinností – vedení účetnictví a daňové agendy, evidence zpracování osobních údajů a předcházení deliktní činnosti. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s vydavatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam. Osobní údaje bude vydavatel zpracovávat ve svých počítačových systémech (vč. účetního systému), případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů (zejména osob provádějících doručování předplatného).

6.4. Zákazník bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči zákazníkovi využít třetí osobu a souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů této třetí osobě.

6.5. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy, oprávněné zájmy vydavatele a plnění zákonných požadavků, jako je vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod. Toto zpracování se týká i pověřených třetích osob, které využíváme pro poskytovaní služeb.

6.6.Osobní údaje předplatitelů budou v nezbytném rozsahu předány osobám provádějícím pro vydavatele:

- osoby podílející se na dodání zboží/ služeb a realizaci plateb;

- osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

- osoby, které pro nás zajišťují zabezpečení a integritu našich služeb, technický provoz určité služby, provozovatelé technologií a další služby, které využíváme v souvislosti s provozováním e-shopu a webových služeb;

- inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;

- provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

- při založení opakované platby budou platební údaje zákazníka uloženy také na straně příslušné platební brány či banky;

- za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat orgánům veřejné správy.

6.7. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

6.8. Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout.

6.9. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů: požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné, požadovat výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech, požadovat omezení zpracování údajů, získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci,
 máte právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti. Každé z těchto práv můžete uplatnit na níže uvedených kontaktních údajích. Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Každý uživatel využívající naše služby má možnost získat přehled veškerých osobních údajů, které o něm evidujeme, včetně možnosti je upravovat na svém Uživatelském účtu. Přihlásit se můžete zde. V případě nepřijetí Vaši žádosti, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. V určitých případech, kdy bude Vaše žádost nepřiměřená nebo nedůvodná (zejména v případech kdy se žádost nepřiměřeně opakuje), nejsme podle Nařízením povinni zcela nebo z části Vaší žádosti vyhovět. V takových případech Vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Jako subjekt údajů máte vždy právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. V případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

6.10. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese vydavatele nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese redakce@montana.cz správce odvolat. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by v takovýchto příslušných právních předpisech bylo stanoveno jinak.

6.11. Vydavatel se zavazuje nevyužívat osobní a další údaje k jiným než sjednaným účelům, pokud jejich užití nedovolují nebo neukládají právní předpisy.

6.12. Aktuální verze Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů naleznete vždy zde.

Čl. 7 – Podmínky placení ceny za předplatné 

7.1 Předplatitel je povinen platit vydavateli za dodávku časopisu (zpřístupnění jeho elektronické verze) cenu za předplatné určenou vydavatelem dle aktuálně platného ceníku vydavatele. Cena již zahrnuje náklady na dodání magazínu u standardního předplatného. Ceník předplatného je k dispozici u vydavatele a dále v interaktivní podobě na www.montana.cz.

7.2 Každou změnu týkající se ceny předplatného je vydavatel povinen oznámit předplatitelům nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to oznámením v časopisu nebo jiným vhodným způsobem. Změnu ceny předplatného může vydavatel oznámit předplatiteli také doručením předpisu předplatného na další předplatitelské období s uvedenou cenou předplatného pro toto období. Nesouhlasí-li předplatitel se změnou předplatného, může od smlouvy o předplatném odstoupit podle bodu 8.4. Odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení není oprávněn předplatitel, který je smluvně zavázán k dodržení délky předplatného v souvislosti s marketingovou akcí, ledaže by došlo ke zvýšení jeho ceny za předplatné bez DPH o více než 15 %. 

7.3 Předplatitelská období jsou roční, není-li vydavatelem stanoveno jinak. 

7.4 

7.4.1 Placení ceny za předplatné probíhá ve dvou režimech v závislosti na tom, je-li předplatitel: 

a) osobou, která není povinná k dani,

b) osobou k dani povinnou. Každému předplatiteli může být vystaven daňový doklad, pokud si o něj požádá. 

7.4.2 Cena za předplatné je zpravidla splatná 14 dní před předplatitelským obdobím, k němuž se platba vztahuje (vyjma prvního předplatitelského období, kdy je cena za předplatné splatná v průběhu tohoto předplatitelského období). 

7.5 Placení ceny za předplatné v režimu bodu 7.4.1 písm. a) osobou nepovinnou k dani: 

7.5.1 Cena za předplatné je splatná podle způsobu placení (7.5.3). Datum splatnosti je uvedeno na písemném nebo elektronickém sdělení o výši ceny. 

7.5.2 Na cenu za předplatné ani jiné platby dle smlouvy o předplatném vydavatel nemusí vystavit daňový doklad. 

7.5.3 Cena za předplatné se platí těmito způsoby: platební kartou VISA nebo Master Card nebo bankovním příkazem. V případě digitálního předplatného je možné hradit cenu za předplatné těmito způsoby: bankovním příkazem, platební kartou VISA nebo Master Card. 

7.5.4 Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu vydavatele. 

7.5.5 Cena za předplatné placená bankovním příkazem – v případě ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy rok. Cenu za předplatné je předplatitel povinen hradit bankovním příkazem u banky vedoucí jeho účet, a to na základě výzvy k úhradě zaslané vydavatelem, které je vydavatel povinen odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. U digitálního předplatného je předplatitelským obdobím období počítané od zpřístupnění elektronické verze časopisu (čl. 2.1). 

7.5.6 Vznikne-li z jakéhokoli důvodu (např. reklamace, snížení počtu původně objednaných kusů dle čl. 4.2, ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o předplatném apod.) povinnost vydavatele vrátit předplatiteli cenu za předplatné nebo její část (v případě vystaveného daňového dokladu vystaví vydavatel daňový doklad – dobropis), může vydavatel započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku a to bez ohledu na její splatnost. 

7.6 Placení ceny za předplatné v režimu bodu 7.4.1 písm. b) osobou povinnou k dani. 

7.6.1 Úhrada předplatného: 

a) Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě výzvy k úhradě, kterou vystaví vydavatel předplatiteli; datem příjmu platby je připsání celé částky předplatného na účet vydavatele. 

b) Předplatné je považováno za uhrazené nebo částečně uhrazené, pokud předplatitel (plátce) uvede variabilní symbol, který odpovídá identifikaci položek (číslo předpisu předplatného, číslo upomínky, příp. variabilní symbol uvedený na oznámení o zápočtu). U digitálního předplatného dojde ke zpřístupnění obsahu bez zbytečného odkladu po uhrazení platby na účet vydavatele. 

7.7 Pro případ prodlení může vydavatel uplatnit sankční nároky s tím spojené. Úrok z prodlení činí 0,05 % denně. 

7.8 V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání vydavatelem bude dlužná částka nadále vymáhána. Nezaplacení ceny za předplatné neznamená automatické ukončení dodávky. 

7.9 Opakované platby:Jde o automatické strhávání měsíční / roční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 1. 8. 2016, další platba bude stržena 1. 9. 2016). O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Stav objednávky také vidí v přehledu objednávek ve svém účtu, kde může opakovanou platbu zrušit.

7.9.1 Komunikace – Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

7.9.2 Možnosti plateb: 

a. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

7.9.3 Forma platby 

a. Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře. 

b. Opakovaná platba znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a další vždy následující měsíc/rok ve stejný den jako byla odeslána první (viz. bod 7.9).

Čl. 8 – Trvání a ukončení smlouvy o předplatném 

8.1 Smlouva o předplatném se uzavírá buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Není-li doba trvání výslovně sjednána, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o předplatném musí být sjednána na dobu nejméně 1 roku. 

8.2 Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu 1 roku a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce, kterou lze vypovědět pouze za splnění podmínek bodu 5.8. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 2 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi vydavateli, nebo pozdějším dnem určeným předplatitelem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení, jako např. odhláška předplatného, žádost o ukončení doručování atd.). 

8.3 Vydavatel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu 1 roku. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 2 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi předplatiteli, nebo pozdějším dnem určeným vydavatelem ve výpovědi. 

8.4 Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud: 

a) dojde ke zvýšení ceny za předplatné; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději 15 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zvýšení ceny za předplatné oznámeno v souladu s bodem 7.2; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce po dobu trvání závazku, ledaže došlo ke zvýšení ceny za předplatné u daného předplatitele (bez DPH) o více než 15 %; 

b) opakovaně, minimálně však 3x v jednom kalendářním čtvrtletí, nebyl předplatiteli v den vydání doručen řádně časopis (bezvadné výtisky v odpovídajícím počtu) a tyto vady byly řádně a včas reklamovány; 

c) byla smlouva o digitálním předplatném uzavřena ve smyslu ustanovení § 1820 občanského zákoníku (tedy byla uzavřena se spotřebitelem mimo prostor obvyklý pro podnikání vydavatele nebo prostředky komunikace na dálku) a nejsou splněny podmínky pro výjimku podle § 1837 písm. 4.) ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy. Právo na odstoupení je třeba uplatnit u vydavatele. 

8.5 Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení vydavateli atd.), pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za předplatné déle než 30 dnů nebo pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí časopisu (nebude možné časopis doručovat) nebo pokud poruší podmínky užívání elektronické verze předplatného. Předplatitel je však povinen uhradit cenu za odebrané výtisky. Vydavatel bude dále postupovat dle bodu 7.8. 

8.6 Ostatní zákonné či smluvené důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny. 

8.7 Výpověď i odstoupení je nutno provést písemně s podpisem oprávněné osoby (u právnických osob navíc s razítkem) pokud nejde o odstoupení ze strany vydavatele v případě, kdy nedojde k úhradě dlužné částky ani po doručení upomínky k uhrazení nesplaceného závazku předplatitele; takové odstoupení může vydavatel provést i zastavením doručování. 

8.8 Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. Při odstoupení formou uvedenou v bodu 8.7. zaniká smluvní vztah dne, kdy vydavatel zastaví doručování časopisu. 

Čl. 9 – Závěrečná ustanovení 

9.1 Úkony a oznámení předplatitele vůči vydavateli a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak a doručovány poštou, osobně, e-mailem, telefonicky i jinak, nevyplývá-li z ostatních ustanovení upravujících smlouvu o předplatném povinnost určité formy úkonu nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob doručení dodržen, je takový úkon nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení smlouvy o předplatném). Jiná kontaktní spoje-ní než sídlo vydavatele uvedené v části A jsou pro účely smlouvy o předplatném zveřejněna v tiráži časopisu. 

9.2 Pro doručování písemností vydavateli platí, že se provádí prostřednictvím datové schránky nebo na adresu sídla vydavatele nebo později vydavatelem oznámenou (např. v tiráži časopisu) předplatiteli. Doručování písemností předplatiteli se provádí na adresu plátce uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou vydavateli. V případě předplatitelů právnických osob a podnikajících fyzických osob lze vždy doručovat písemnosti do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán. Pro doručování poštou platí, že zásilka se považuje za doručenou předáním do dispozice adresáta (např. vhozením do jeho poštovní schránky) a také tehdy, vrátí-li se odesílateli jako nedoručená (jako nevyzvednutá nebo s poznámkou pošty o nemožnosti doručení, např. „adresát neznámý“, „adresát přestěhován“, „změna adresy“ apod.). 

Čl. 10 – Zvláštní ustanovení o digitálním předplatném 

10.1 Digitální předplatné je zajišťováno výhradně formou zpřístupnění elektronické verze časopisu. V rámci elektronické verze časopisu není umožněno ukládat obsah časopisu na disk či externí média ani tisknout obsah časopisu. 

10.2 Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Předplatitel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti, neumožnit třetím osobám využívat elektronické předplatné a využívat toto předplatné pouze pro svoji potřebu. Jedno digitální předplatné umožňuje jeden přístup k elektronické verzi časopisu (mnohonásobné přihlášení není možné). 

10.3 Vydavatel stanoví, v jakém rozsahu a za jakých podmínek bude mít předplatitel elektronické verze předplatného přístup do archivu starších čísel časopisu. Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn tento přístup kdykoliv omezit, popřípadě umožnit přístup pouze do textové verze archivu (bez grafických prvků a fotografií). 

10.4 Vydavatel umožní přístup k elektronické verzi časopisu vždy až po uhrazení příslušného předplatného a zruší přístup k elektronické verzi časopisu, pokud nebude na další období uhrazeno předplatné předem. 

10.5 Digitální předplatné nelze převádět, nestanoví-li vydavatel jinak. 

10.6 Vydavatel upozorňuje předplatitele na to, že pokud dodávka digitálního předplatného bude zahájena se souhlasem předplatitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, nemá předplatitel právo od ní odstoupit. 

Část C – Společná a závěrečná ustanovení 

1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o předplatném upravující službu předplatného v době od 1. 1. 2021 a účinnost těchto všeobecných podmínek se stanoví na dobu neurčitou. 

2. Vydavatel může tyto všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit a to zejména v případě: 

a) změny rozsahu, či doby šíření časopisu, 

b) změny v doručování časopisu způsobené např. změnou smluvního partnera, 

c) změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů 

d) změny výkladu příslušných právních předpisů 

e) změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo 

f) nepředvídatelných změn na trhu. 

Změna bude oznámena podle volby vydavatele zpravidla zveřejněním v časopisu, nebo odesláním příslušné informace a znění změny podmínek, případně úplného znění těchto podmínek ve vhodném formátu (např. .pdf nebo .html) na kontaktní e-mailovou adresu předplatitele či jiným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí alespoň 45 dní. 

3. V případě, že předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny. V případě, kdy předplatitel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí. 

4. Ustanovení předchozího odstavce se neuplatí pro smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce; pokud příslušný předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit a tuto skutečnost sdělí vydavateli nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny, zůstávají pro příslušnou smlouvu o předplatném v účinnosti stávající všeobecné obchodní podmínky. V případě, kdy předplatitel ve shora uvedené lhůtě vydavateli svůj nesouhlas se změnou nesdělí, platí, že se změnou souhlasí. 

5. Vydavatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu všeobecných obchodních podmínek, s níž nebude spojeno právo předplatitel na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude předplatitel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit. 

6. Vydavatel je oprávněn kdykoliv změnit přílohu č. 1, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do této doby. 

7. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem/plátcem odchylující se od těchto všeobecných podmínek mají přednost. 

8. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 občanského zákoníku se mezi stranami neužijí. 

Příloha č. 1 k všeobecným podmínkám pro předplatné časopisu Montana

Povinné údaje objednávky předplatného 

1. Doručovací adresa: 

a) Příjmení a jméno / Název firmy 

b) Ulice a číslo domu 

c) PSČ a obec 

d) Telefon 

f) emailová adresa

2. Počet výtisků 

3. Rozsah předplatného 

4. Způsob platby: 

a) Bankovní převod 

b) Platba kartou VISA nebo MASTER CARD

5. Frekvence plateb: roční 

6. IČO a DIČ (v případě osob povinných k dani, v souladu se zákonem o DPH č. 235/2004 Sb.) 

7. Adresa plátce (v případě, že není totožná s adresou doručovací) 

8. Podpis – v případě učinění objednávky písemně, osobně 

9. Podpis a razítko – u právnických osob 

10. V případě objednávky tištěného i digitálního předplatného je povinným údajem objednávky také e-mailová adresa.


 

© 2024 JTM climb s.r.o. | firla.eu